УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Автор: sveta on . Posted in UA

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕДОБРОСОВІСНІЙ ПРАКТИЦІ ПУБЛІКАЦІЙ
 
(Укладено з використанням публікаційних принципів
Publishing Ethics Resource Kit (PERK)
та відповідно до рекомендацій Elsevier

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ТОВАРИ І РИНКИ"
внесено до переліку наукових фахових видань України з технічних наук, видається 4 рази на рік. 

Редакційна політика та етика

Базові положення

У своїй діяльності редакція Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" керується законодавством України (Закони України «Про інформацію», «Про освіту», Етичним кодексом ученого України, дотримується рекомендацій Elsevier, публікаційних принципів Publishing Ethics Resource Kit (PERK)принципів академічної доброчесностівимог Міністерства освіти і науки України до наукових видань.

Приймаючи на публікацію наукові статті, редакційна колегія наукового журналу оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних вподобань, походження, громадянства, соціального статусу чи політичних уподобань автора/авторів.
 
Редакційна політика журналу ґрунтується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування рукописів; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських і суміжних прав.
 

Загальні вимоги 

До журналу приймаються рукописи наукових праць українською та англійською мовами, які ніколи раніше не публікувалися і не приз­начені для одночасної публікації в інших виданнях.
Обсяг рукопису – 8–16 сторінок.
Кількість авторів – не більше ніж три.
Аспіранти і здобувачі повинні узгодити рукопис із науковим керівником. Праці студентів публікуються у співавторстві з…
 
Всі рукописи, що надходять до редакції, обов’язково рецензуються за встановленою процедурою.
Кожна стаття, що приймається редакцією, обов’язково перевіряється на плагіат з використанням програмних продуктів компанії Unicheck або інших сертифікованих платформ.
За наявності схвальної рецензії рукопис проходить процедури внутрішньоредакційного опрацювання: наукове, літературне і художньо-технічне редагування та верстка за редакційними стандартами. Відхилені за результатами рецензування рукописи повторно не розглядаються.
Кожна стаття отримує міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier)
 

Авторські права та академічна доброчесність 

Передаючи матеріали для публікації в Міжнародному науково-практичному журналі "Товари і ринки", автори погоджуються з тим, що за отримання схвальної рецензії та прийняття рукопису до публікації стаття після відповідного редакційного опрацювання може бути розміщена в електронних базах даних із обов’язковим зазначенням авторства та збереженням авторських прав у повному обсязі за авторами. При цьому автор/автори надають журналу право першої публікації, що дає можливість поширювати цей матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в Міжнародному науково-практичному журналі "Товари і ринки". 

Автор/автори несуть відповідальність за новизну, вірогідність результатів наукового дослідження та дотримання принципів академічної доброчесності, що передбачає:

  • автор/автори статті зобов’язанінадавати вірогідні результати проведених досліджень. Сфальсифіковані твердження неприйнятні;
  • автор/автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження мають бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування чи присвоєння прав на результати чужих досліджень, є неприйнятними;
  • автор/автори визнають внесок усіх осіб, що так чи інакше вплинули на хід дослідження. У статті мають бути наведені посилання на всі праці, що використовувалися у процесі дослідження;
  • автор/автори не мають права подавати до журналу рукопис або будь-які його частини, що надсилалися до інших видань (наукових або ненаукових) і знаходяться на розгляді, а також не можуть пропонувати матеріали, вже опубліковані в інших джерелах (не виключаючи власних розробок);
  • всі дослідники, що внесли істотний внесок у структуру рукопису, мають бути зазначені як співавтори;
  • якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайскоріше повідомити про це редакцію.

Політика відкритого доступу 

Редакція наукового журналу практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, дотримуючись принципів вільного розповсюдження наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Контент розповсюджується згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Licence

Доступ до даних та їхнє збереження 

Авторам можуть запропонувати надати вихідні дані для редакторського огляду. Вони повинні бути готові надати вільний доступ до таких даних, якщо це можливо, і в будь-якому разі матимуть зберігати ці дані протягом певного часу після їхньої публікації.