Приймаються статті для публікації в № 2 (42)/2022
rn Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор: sveta on . Posted in 2018_01(25)

УДК 330.34:368(477)=111
 
СЕЛІВЕРСТОВА Людмила,
д. е. н., професор кафедри статистики та економетрії
Київського національного торговельно-економічного університету
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
 

Постановка проблеми. Сучасний етап трансформації економічної системи в Україні у контексті цивілізаційного розвитку та успішне проти­стояння глобалізаційним викликам зумовлюють формування якісно нової моделі функціонування страхового ринку. Розвиток інституту страхування спроможний продукувати позитивний синергетичний ефект, суттєво підви­щити рівень сприятливості національного бізнес-середовища.
Страховий ринок України перебуває на етапі поступової інтеграції у світовий фінансовий ринок, тому питання сучасного розвитку ринку стра­хових послуг і пошуку напрямів його вдосконалення є актуальним і потребує поглибленого вивчення.
Мета дослідження – аналіз тенденцій розвитку ринку страхування та обґрунтування напрямів ефективного розвитку страхових компаній.
Матеріали та методи. Використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання явищ і процесів ринку страхування. Системний, структурний і порівняльний методи використано при розкритті особливостей здійснення страхування та обґрунтуванні рекомендацій щодо стимулювання розвитку українського ринку страхування.
Результати дослідження. Сучасний страховий ринок в Україні пере­живає наразі не найліпші часи, оскільки зазнає негативного впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. Зважаючи на нестабільність вітчизняної економіки та воєнний конфлікт в країні, страхування як інструмент інвестування роз­вивається недостатньо активно, але стабільно й демонструє тенденції до подальшого зростання.
Проаналізовано динаміку кількості вітчизняних страхових компаній, наведено страхові-компанії лідери, ТОП-10 компаній зі страхування життя та ризикових видів страхування та обґрунтовано фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що гальмують розвиток страхового ринку.
Незважаючи на існуючі проблеми, потенціал розвитку українського ринку страхування дуже великий. До позитивних тенденцій розвитку ринку страхових послуг варто віднести: зміцнення ринку страхових послуг шляхом виведення гравців – страхових компаній, які не відповідають вимогам плато­спроможності та надійності страховиків; активи страхових компаній, які залишилися на страховому ринку України, відповідають вимогам щодо якості та диверсифікації, встановленим Нацкомфінпослуг; суттєве підвищення рівня страхової культури як серед керівників підприємств, так і серед населення.
Висновки. Етап політичної та економічної нестабільності в Україні суттєво впливає на розвиток як страхових компаній окремо, так і страхового ринку загалом. Наявне за останні роки зниження рівня платоспроможності населення й довіри до страховиків призвели до суттєвого зменшення попиту на страхові послуги. Саме тому на сьогодні перед страховиками стоїть складне завдання щодо зростання асортименту, обсягу та якості страхових послуг, підвищення рівня капіталізації та фінансової надійності страхових компаній, завоювання довіри у юридичних і фізичних осіб. Слідуючи зазна­ченим заходам, спрямованим на подолання кризових тенденцій, у вітчизняну економіку вдасться залучити значні інвестиційні ресурси, зміцнити ефектив­ність державного нагляду за страховою діяльністю, створити структурні основи для розвитку різноманітних видів страхування. Одним із вагомих внутрішніх чинників активізації розвитку страхового бізнесу може стати ефективно побудований процес андеррайтингу окремої страхової компанії. Застосування такого підходу уможливить забезпечувати прибутковість і фі­нансову стійкість страхових компаній через ґрунтовний аналіз і відбір ризиків для прийняття їх на страхування.
 
Ключові слова: страхування, страхова компанія, страховий ринок, фактори зовнішнього середовища, фактори внутрішнього середовища, страху­вання життя, ризикові види страхування. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)