УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

АДСОРБЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ БЮВЕТНОЇ ВОДИ ВІД ЙОНІВ ФЕРУМУ(ІІІ)

Автор: sveta on . Posted in 2018_02(26)

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2018(26)04

УДК 543.3:626.22
 
ГОНЧАРОВА Ірина,
к. х. н., доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ГОЛОВКО Дмитро,
к. х. н., доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології
Українського державного хіміко-технологічного університету, м. Дніпро 

АДСОРБЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ БЮВЕТНОЇ ВОДИ ВІД ЙОНІВ ФЕРУМУ (ІІІ)

Проаналізовано методи очищення води природних джерел. Фізико-хімічним аналізом установлено склад зразків бюветної води Деснянського району м. Києва. Визначено загальну твердість, активну кислотність і вміст йонів Феруму (III) в бюветній воді. Обґрунтовано перспективність методу адсорбційного очищення бюветної води від надлишкових йонів Феруму (III) активованим вугіллям.
 
Ключові слова: бюветна вода, якість, безпечність, загальна твердість, активна кислотність, вміст йонів Феруму (III), адсорбційне очищення.

REFERENCES 

1. Kuryk M. V., Semchuk G. M., Skubchenko V. F. Problemy jakosti pytnoi' vody v Ukrai'ni. Mizhnar. nauk.-populjar. zhurn. "Fyzycheskaja эkologyja cheloveka". 2012. № 2. S. 45–53.
2. Berezhnov S. P. Pytna voda jak faktor nacional'noi' bezpeky. Zhurn. SES "Profilaktychna medycyna". 2006. № 4. S. 8–13.
3. Orlova N. Ja. Biohimija ta fiziologija harchuvannja : navch. posib. Kyi'v : Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2008. 281 c.
4. Derzhavni sanitarni normy ta pravyla "Gigijenichni vymogy do vody pytnoi', pryznachenoi' dlja spozhyvannja ljudynoju" : DSanPiN 2.2.4-171-10. Kyi'v : Derzhspozhyvstandart Ukrai'ny, 2010. 25 s.
5. Taube P. R., Baranova A. G. Praktikum po himii vody : ucheb. posob. M. : Vyssh. shk., 1971. 128 s.
6. Reznikov A. A., Mulikovskaja E. P. , Sokolov I. Ju. Metody analiza prirodnyh vod. M. : Nedra, 1970. 487 s.
7. Kul'skij L. A., Nakorchevskaja V. F. Himija vody: Fiziko-himicheskie processy obrabotki prirodnyh i stochnyh vod. Kiїv : Vishha shk., 1983. 240 s.
8. Wardencki W., Biernacka P., Chmiel T., Dymerski T. Instrumental techniques used for assessment of food quality. Journal of Food Science. 2009. Vol. 3, N. 2. P. 273–279.
9. Soniassy R., Sandra P., Schlett C. Water analysis. Organic Micropollutans : tutorial. Germany : Hewlett Packard, 1994. 249 p.
10. Goncharova I. V. Feratna tehnologija ochyshhennja vody pryrodnyh dzherel vid nitrytiv. Mizhnar. nauk.-prakt. zhurn. "Tovary i rynky". 2015. № 1 (19). S. 50–59.
11. Popov M. Osoblyvosti zastosuvannja metodu hromato-masspektrometrii'. Zhurn. SES "Profilaktychna medycyna". 2012. № 4. S. 34–38.
12. Ivanchenko L. V., Kozhuhar V. Ja., Brem V. V. Himija i tehnologija vody : navch. posib. Odesa : Ekologija, 2017. 210 s.
13. Sorokina K. B. Tehnologija ochyshhennja vody vid rozchynenyh domishok: konspekt lekcij "Vodopostachannja i vodovidvedennja". Harkiv : HNAMG, 2007. 103 s.
14. Fiziko-himicheskie metody ochistki vody. Upravlenie vodnymi resursami ; pod red. I. M. Astrelina. Kiїv : Proekt "Vodnaja garmonija", 2015. 614 s.
15. Goncharova I. V., Jazvins'ka K. V. Vyznachennja jakosti ta bezpechnosti pytnoi' bjuvetnoi' vody. V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. "Chysta voda. Fundamental'ni, prykladni ta promyslovi aspekty". Kyi'v : KPI, 2017. S. 101–102.
16. Pro pytnu vodu, pytne vodopostachannja ta vodovidvedennja : Zakon Ukrai'ny vid 18.05.2017 r. № 2047–VIII.
17. Koreman Ja. I. Praktikum po analiticheskoj himii. Voronezh : Izd-vo Voronezh. un-ta, 1989. 225 s.
18. Bsoul A. A., Zeatoun L., Abdelhay A., Chiha M. Adsorption of copper ions from water by different types of natural seed materials. Desalination and Water Treatment. 2014. Vol. 52. P. 5876–5882.
19. Puzij O. M., Pasal's'kyj B. K., Chykun N. Ju. Fosforovmisni vuglecevi sorbenty dlja ochystky vody. Mizhnar. nauk.-prakt. zhurn. "Tovary i rynky". 2014. № 1 (17). S. 159–166.
20. Berezkin V. I. Vvedenie v fizicheskuju adsorbciju i tehnologiju uglerodnyh adsorbentov. SPb. : Viktorija pljus, 2013. 409 s.
21. Gomelja M. D., Tverdohlib M. M. Doslidzhennja efektyvnosti ochyshhennja vody vid spoluk zaliza za dopomogoju modyfikovanyh fil'truval'nyh zavantazhen'. Sh.-Jevropejs'kyj zhurn. peredovyh tehnologij. 2016. T. 2, № 10 (80). S. 47–52.
22. Goncharuk V. V., Kavickaja A. A., Skil'skaja M. D. Nanofil'tracija v pit'evom vodosnabzhenii. Himija i tehnologija vody. 2011. T. 33, № 1. S. 63–94.
23. Javors'kyj V. T., Savchuk L. V., Rubaj O. I. Perspektyvni naprjamky ochyshhennja sverdlovynnyh vod vid spoluk Ferumu. Visn. NU "L'vivs'ka politehnika". Serija: Himija, tehnologija rechovyn ta i'h zastosuvannja. 2011. № 700. S. 50–54.