УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТИЛЮ

Автор: sveta on . Posted in 2018_02(26)

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2018(26)06

УДК 677.07-048.445
 
ЧУРСІНА Людмила,
д. т. н., професор, завідувач кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації
Херсонського національного технічного університету
 
ГОРАЧ Ольга,
к. т. н., докторант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації
Херсонського національного технічного університету 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТИЛЮ

Проаналізовано особливості класифікації технічного текстилю та виявлено специфічні підходи щодо неї у різних країнах світу. Визначено основні класифікаційні ознаки та запропоновано власну класифікацію технічного текстилю, прийнятну для вітчизняних виробників.

Ключові слова: технічний текстиль, класифікація, тканини, неткані матеріали, продукція технічного призначення. 

REFERENCES

1. Oksenchuk O. I. Zabezpechennja jakosti jak osnovy formuvannja rynku tekstyl'nyh materialiv tehnichnogo pryznachennja. Tovaroznavchyj visnyk : zb. nauk. pr. Vyp. 5. Luc'k : RVV Luc'kogo NTU, 2012. S. 120–125.
2. Ajzenshtejn Je. M. Tehnicheskij tekstil'-2003. Dinamika i uchastniki rynka. Tehnicheskij tekstil'. 2003. № 7. URL : http://rustm.net/catalog/article/542.html.
3. Eneke M. Osnovnye tendencii na rynkah tehnicheskogo tekstilja v 2010–2011 godah. Tehnicheskij tekstil'. 2012. № 27. URL : http://rustm.net/catalog/article/2114.html.
4. Zirnznak V. Budushhee za tehnicheskim tekstilem. URL : http://rustm.net/catalog/article/450.html.
5. Kashheev O. V. Tehnicheskij tekstil' Rossii, chto ego zhdet? Tehnicheskij tekstil'. 2006. № 13. URL : http://rustm.net/catalog/article/130.html.
6. Osnovnye tendencii na rynkah tehnicheskogo tekstilja v 2010–2011 godah. URL : http://rustm.net/catalog/article/2141.html.
7. Global'nyj rynok tehnicheskogo tekstilja. URL : http://www/polimery.ru/letter.php?n_id= 2527&cat_id=10.
8. Olifirenko L. D. Rynok tehnichnogo tekstylju u sviti ta v Ukrai'ni: ten-dencii' ta perspektyvy. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vcndtu/2011-48/22.htm.
9. Safonov Ju. M. Reguljuvannja rozvytku vitchyznjanoi' syrovynnoi' bazy tekstyl'noi' promyslovosti : dys. … dokt. ekon. nauk : 08.00.03. Herson, 2011. 398 s.
10. Golovenko T. M., Bojko G. A., Ivanenko O. O., Shovkomud O. V. Ponjattja tehnichnogo tekstylju ta rozshyrennja jogo asortymentu. URL : http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/tech/09may2016/14.pdf.
11. Chursina L., Gorach O., Bazuk V. Technical textiles sector development in leading countries and in Ukraine. Engineering Studies. Is. 3 (2), Vol. 9. 2017. P. 493–500.
12. Eneke M. Mirovoj rynok tehnicheskogo tekstilja: vlijanie krizisa, tendencii, perspektivy. Tehnicheskij tekstil'. 2007. № 29. S. 81–87.
13. Rossijskij rynok tehnicheskogo tekstilja: Analiz, problemy, tendencii i perspektivy ego razvitija. Tekstil'. URL : http://prom.net.ru/?id=1417.
14. Matsumoto K. Trend of technical textiles in Japan. Japan Textile News. 1991. N 434. P. 94–101.
15. Shumaev V. A. Legkaja promyshlennost': razvitie rynka tekstilja i specodezhdy. RISK: Resursy, informacija, snabzhenie, konkurencija. 2014. № 1. S. 104–109.
16. Bondarchuk M. M. Podhody k klassifikacii tehnicheskogo tekstilja. URL : https://ipi1.ru/images/PDF/2015/42/analiz-assortimenta-khlopchatobumazhnykh.pdf?
17. Golovenko T. M. Rozroblennja tehnologii' pererobky stebel tresty solomy l'onu olijnogo z metoju oderzhannja netkanyh materialiv : dys. … kand. tehn. nauk : 05.18.02. Herson, 2013. 185 s.
18. Ukrai'ns'ka klasyfikacija tovariv zovnishn'oekonomichnoi' dijal'nosti. URL : http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/klasifikatsiya-tovariv/63603.html.
19. Vojnash L. G., Dudla I. O., Koz'mych D. I., Pavlovs'ka N. V., Pryhod'ko M. V. Tovaroznavstvo neprodovol'chyh tovariv : pidruch. Ch. I. Kyi'v : NMC "Ukooposvita", 2004. 436 s.
20. Myhajlov V. I., Glushkova T. G., Zel'nichenko O. I. Neprodovol'chi tovary : pidruch. Kyi'v : Knyga, 2005. 556 s.