Приймаються статті для публікації в № 2 (38)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних та економічних наук 

Статті

СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ АКУЛИ КАТРАН (SQUALUS ACANTHIAS)

Автор: sveta on . Posted in 2018_03(27)

УДК 641.1:[637.56:639.231
 
СИДОРЕНКО Олена,
д. т. н., професор кафедри товарознавства, управління безпечністю
та якістю Київського національного торговельно-економічного університету
 
БОЛІЛА Надія,
аспірант кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДОНЧЕВСЬКА Раїса,
к. т. н., доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету 

СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ АКУЛИ КАТРАН (SQUALUS ACANTHIAS) 

Представлено дані імпорту на ринок України акул, жирів та їх фракцій з риб’ячої печінки за останні роки. Встановлено основні ідентифікаційні ознаки акули катран (Squalus acanthias). Наведено результати дослідження показників, що характеризують споживні властивості акули катран з метою забезпечення вітчизняного ринку біологічно цінною рибною сировиною.
 
Ключові слова: акула катран, споживні властивості, морфологічний склад, амінокислотний склад, жирнокислотний склад, безпечність. 

REFERENCES
 
1. Derzhavnа sluzhbа statystykyUkrai'ny. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
2. International Plan of Action for Conservation and Management of Sharks. 2014. URL : http://www.fao.org/ipoa-sharks/background/sharks/en.
3. Mazaraki A. A., Lebs'ka T. K., Sydorenko O. V. ta in. Innovacijni tehnologii' pererobky ryby : monografija. Kyi'v : Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2014. 431 s.
4. Sydorenko O. V. Formuvannja asortymentu ta jakosti ryboroslynnyh produktiv : monografija. Kyi'v : Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2006. 312 s.
5. Studencova N. A. Perspektivy razvitija funkcional'nyh produktov pitanija iz rybnogo syr'ja. Rybnoe hoz-vo. 2003. № 4. S. 57–59.
6. Golembovs'ka N., Lebs'ka T. Harchova cinnist' koropa i tovstolobyka osinn'ogo vylovu. Prodovol'cha industrija APK. 2014. № 2. S. 11–15.
7. Lebs'ka T., Grygor’jeva L., Karpovec' P. Osoblyvosti himichnogo skladu ta perspektyvy vykorystannja biologichno aktyvnoi' dobavky "Skvamaryn". Mizhnar. nauk.-prakt. zhurn. "Tovaryi rynky". 2010. № 1. S.67–73.
8. Bolila N. O. Vplyv morfometrychnyh harakterystyk na spozhyvni vlastyvosti chornomors'koi' akuly katran. Visn. L'viv. komercijnoi' akad. 2016. Vyp. 16. S. 119–122.Serija tovaroznavcha.
9. MV 15.2-5.3-004:2007. Metod vyznachennja kil'kosti mezofil'nyh aerobnyh ta fakul'tatyvno-anaerobnyh mikroorganizmiv. Kyi'v : Derzhspozhyvstandart Ukrai'ny, 2008. 220 s.
10. DSTU GOST 30726–2002. Produkty harchovi. Metody vyjavlennja ta vyznachennja kil'kosti bakterij vydu Escherichia coli. Kyi'v : Derzhspozhyvstandart Ukrai'ny, 2002. 13 s.
11. Metodicheskie ukazanija 4.1.1482-03.Opredelenie himicheskih jelementov v biologiches­kih sredah i preparatah metodami atomno-jemissionnoj spektrometrii s induktivno-svjazannoj plazmoj i mass-spektrometrii s induktivno-svjazannoj plazmoj. M. : Minzdrav RF, 2003. 16 s.
12. Kozarenko T. D., Zuev S. N., Muljar N. F. Ionoobmennaja hromatografija aminokislot(Teoreticheskie osnovy i praktika). Novosibirsk : Nauka. Sib. otd-nie, 1981. 160 s.
13. Christie W. W. Lipid analysis. Oxford, New York : Pergamon Press, 1991. 418 p.
14. Gorbatov A. V., Maslov A. M., Machihin Ju. A. Strukturno-mehanicheskie harakteristikipishhevyh produktov : sprav.; pod red. A. V. Gorbatova. M. : Legkaja i pishhevaja prom-st', 1982. 296 s.
15. Bolila N. O., Sydorenko O. V., Korotec'kyj V. P. Bezpechnist' harchovogo vykorystannjachornomors'koi' akuly katran. Voda: problemy ta shljahy vyrishennja : zb. st. nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoju uchastju (m. Rivne, 6–8 lyp. 2016 r.). Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. 2016. S. 13–17.
16. Sydorenko O., Bolila N., Korotec'kyj V. Harakterystyka bezpechnosti m’jasa chornomors'koi'akuly katran za vmistom vazhkyh metaliv. Mizhnar. nauk.-prakt. zhurn. "Tovary i rynky". 2015. № 2 (20). S. 124–132.
17. Bolila N. Biologichna cinnist' bilka akuly katran. Mizhnar. nauk.-prakt. zhurn. "Tovary i rynky". 2016. № 2 (22). S. 130–137.
18. Sydorenko O., Bolila N., Shapoval S. Spozhyvni vlastyvosti zhyru akuly katran (Squalusacanthias). Mizhnar. nauk.-prakt. zhurn. "Tovary i rynky". 2017. № 2 (24). S. 50–58.
19. Sydorenko O. V., Bolila N. O., Forostjana N. P. Prognozuvannja terminu zberigannja chornomors'koi' akuly katran zalezhno vid impul'su syly deformacii'. Visn. NTU "HPI". Harkiv : NTU "HPI", 2016. № 42 (1214). S. 205–210. Serija : Novi rishennja v suchasnyh tehnologijah. DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.42.33