УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ISO 19011:2018: ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Автор: sveta on . Posted in 2019_04(32)

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 006.032   DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2019(32)01
Наталія ПРИТУЛЬСЬКА,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-9010-4190
  д. т. н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Дмитро АНТЮШКО,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-8769-9659
  к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю
та якістю Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Наталія ГУСАРЕВИЧ,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-8266-8498
  к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ISO 19011:2018: ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 

Постановка проблеми. Забезпечення належних умов для ведення добросо­вісної ділової активності, що буде максимально відповідати очікуванням клієнтів і демонструвати довгострокові плани щодо роботи на ринку, ведення бізнесу, обу­мовлює необхідність впровадження та використання організаціями різноманітних систем управління. Їх застосування передбачає забезпечення належного рівня функ­ціонування, впевненості та довіри зацікавлених сторін за допомогою проведення аудитів.  Основним загальновизнаним на світовому рівні документом у цій сфері є міжнародний стандарт ISO 19011, нова редакція якого набула чинності в липні 2018 р. Для забезпечення належного рівня функціонування систем управління організацій актуальним є детальний аналіз змісту та специфіки положень і застосування нової версії нормативного документа.
Мета роботи – детальний аналіз новацій, специфіки положень й особли­востей імплементації нової редакції стандарту ISO 19011 "Настанови щодо здійснення аудитів систем управління", зокрема, з метою окреслення перспектив подальшого застосування.
Матеріали та методи. Як методологічну базу застосовано положення міжнародного стандарту ISO 19011 "Настанови щодо здійснення аудитів систем управління" редакцій 2011 та 2018 рр., методи порівняння й узагальнення, наукового вивчення, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, дослідницької систематизації методичних аспектів планування і реалізації аудитів систем управління.
Результати дослідження. Для встановлення перспектив використання нової редакції міжнародного стандарту ISO 19011 першочерговою є необхідність аналізу його змін проти попередньої. Міжнародний стандарт ISO 19011:2018 містить наста­нови для реалізації аудитів систем управління організацій різних масштабів і сфер діяльності. Він складається з передмови, вступу, 7 розділів, додатку і бібліографії з 4 джерел. Особливостями нової версії нормативного акта є доповнення змісту принципом ризик-орієнтованого підходу та пов’язаними з ним особливостями проведення аудитів, застосування видозміненої блок-схеми управління програмою аудиту. Також розширено вимоги до компетентності аудиторів.
Встановлено, що розуміння та здатність до практичної імплементації онов­лених вимог міжнародного стандарту ISO 19011:2018 дасть змогу організаціям як державної, так і приватної форм власності на більш високому рівні забезпечувати, коригувати та підвищувати продуктивність роботи впроваджених систем управління. Установи зможуть більш повно реагувати на ризики та можливості з метою опти­мізації роботи, поєднувати одночасні перевірки результативності функціонування різних систем управління, розширювати коло клієнтів і партнерів, дієвіше врахову­вати їхні інтереси та підвищувати ділову репутацію.
Висновки. Міжнародний стандарт ISO 19011:2018 характеризується високою доступністю та зручністю використання для аудиторських груп, їхніх представників та інших зацікавлених сторін.
Основними новаціями цієї редакції нормативного акта є актуалізація та приведення у відповідність до інших стандартів ISO термінології, використання ризик-орієнтованого підходу, удосконалення блок-схеми управління програмою аудиту, розширення вимог, що стосуються компетентності аудиторів, змін у додатках. Ці зміни покликані забезпечити вищу ефективність цього виду діяльності, спрощення процедури проведення та скорочення витрат, підвищення сумісності з іншими стандартами на СУ.
Перспективою подальших досліджень є аналіз стану застосування міжнарод­ного стандарту ISO 19011:2018 при аудитах першою і другою сторонами в Україні та світі, а також стану приведення вітчизняної нормативної бази у відповідність до нього.
 
Ключові слова: аудит, стандарт ISO 19011:2018, перспективи практичного використання, програма проведення, компетентність аудиторів, критерії, блок-схема управління, ризик-орієнтований підхід.

REFERENCES

 1. Antjushko, D. (2016). Implementacija polozhen' standartu ISO 9001:2015 dlja vdoskonalennja system upravlinnja jakistju [Implementation of the provisions of the standard ISO 9001: 2015 to improve quality management systems]. Mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal "Tovary i rynky" – International scientific and practical journal "Commodities and Markets", 1 (21), 71-79 [in Ukrainian].
 2. Antjushko, D., & Pavljuchenko, Ju. (2018). Audyt pest-menedzhmentu v systemi upravlinnja bezpechnistju [Pest management audit in security management system]. Mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal "Tovary i rynky" – International scientific and practical journal "Commodities and Markets", 4 (28), 57-64. DOI:   https://doi.org/10.31617/tr.knute.2018(28)05 [in Ukrainian].
 3. Guidelines for auditing management systems. ISO 19011:2018. Retrieved from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19011:ed-3:v1:en [in English].
 4. Naden, C. Auditing standard for management system standards now updated. Retrieved from https://www.iso.org/news/ref2304.html [in English].
 5. Coleman, Lance B. Quality progress. Game, set, march. ISO 19011:2018. Retrieved from http://asq.org/quality-progress/2018/07/standard-issues/game-set-match.html [in English].
 6. Robitaille, D. E. (2004). Root Cause Analysis: Basic Tools and Techniques. NY: Paton Press [in English].
 7. Robitaille, D. (2015). Document Control: A Simple Guide to Managing Documentation: 3rd edition. NY: Paton Press [in English].
 8. Dobb, F. (2018). The ISO 9001, 14001 or 18001(45001) certification audit: Make it painless Eliminate auditors'invalid nonconformities: 2nd edition. London: Brodsworth & Woods [in English].
 9. Brennan, J. Talking about quality: the changing uses and impact of quality assurance. Retrieved from   http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/impact-of-quality-assurance.pdf [in English].
 10. Kuceja, A. Quality management system audit: a critical exploration of practice. Retrieved from   http://eprints.glos.ac.uk/4949/1/Thesis%20-%20Kuceja.pdf [in English].
 11. Kartashova, O. Vnutrennyj audyt system upravlenyja [Internal audit of management systems]. Retrieved from https://elib.gstu.by/bitstream/handle/220612/11142/ %20%20.pdf [in Russian].
 12. Kalita, P. Ja. (2006). Sistemy kachestva i mezhdunarodnye standarty ISO serii 9000 [Quality systems and international standards ISO 9000 series]. Kiev: Ukrainskaja associacija kachestva [in Russian].
 13. Momot, A. I. (2010). Audit menedzhment kachestva i jelementy sistemy kachestva [Audit quality management and quality system elements]. Doneck: Nord-Press [in Russian].
 14. Veryga, Ju. A. Provedennja vnutrishn'ogo audytu na pidpryjemstvi: procesnyj aspekt [Conducting internal audit at the enterprise: process aspect]. Retrieved from http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/513/1/30.pdf [in Ukrainian].
 15. Guidelines for auditing management systems. ISO 19011:2011. Retrieved from http://qic-eg.com/wp-content/uploads/2015/08/BS-EN-ISO-19011-2011.pdf [in English].
 16. Consolidated ISO Supplement – Procedures Specific to ISO. ISO/IEC Directives. Part 1. Retrieved from  https://www.iso.org/sites/directives/current/consolidated/index.xhtml [in English].
 17. Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. ISO/IEC 17021-1. Part 1. Requirements. Retrieved from https://www.iso.org/standard/61651.html [in English].
 18. Online Browsing Platform. ISO 9000:2015. Retrieved from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en  [in English].