УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ВПРОВАДЖЕННЯ ДРАЙВЕРІВ ВАРТОСТІ ДЛЯ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ

Автор: sveta on . Posted in 2020_03(35)

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Bagatska K., Diadiusha V. Value drivers implementation for the forestry industry. Mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal "Tovary i rynky".2020. № 3. С. 22-30.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 330.133:630*0=111   DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2020(35)02
     
Катерина БАГАЦЬКА, 
  
E-mailkbagatska@knute.edu.ua
ORCID: 0000-0003-2184-2971
  к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Вікторія ДЯДЮША,
 
 
E-mailviktoriadiadusha@gmail.com
  здобувач вищої освіти ступеня магістра факультету економіки, менеджменту та психології 
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

ВПРОВАДЖЕННЯ ДРАЙВЕРІВ ВАРТОСТІ ДЛЯ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ

Постановка проблеми. Концепція управління підприємством, заснована на вартості (цінності), визнана однією з найбільш ефективних сьогодні й широко вико­ристовується в закордонних компаніях. Драйвер вартості визначається як вагомий фактор, який спричиняє зростання вартості бізнесу з погляду інвестора. Проте для українських підприємств проблема ідентифікації драйверів вартості часто зали­шається поза увагою, зокрема через недостатнє висвітлення цього питання в науко­вих працях.
Аналіз останніх досліджень і публікацій українських та закордонних нау­ковців привів до висновку, що термін "драйвер вартості" є найбільш прийнятним для опису процесу створення вартості підприємством під дією економічних сил, та висвітлив невирішену проблему ідентифікації драйверів вартості для підприємств різних секторів економіки.
Мета статті – обґрунтувати необхідність впровадження драйверів вар­тості в лісовій промисловості відповідно до їх ідентифікації, а також з’ясувати вплив драйверів вартості на загальну результативність підприємства.
Матеріали та методи. У процесі дослідження використано методи: порів­няльний і аналітичний, синтезу, індукції.
Результати дослідження. У розвинених країнах теорія і практика застосу­вання драйверів вартості поширена в усіх галузях. В Україні теоретичні концепції є недостатньо узгодженими, а практику впровадження драйверів вартості використо­вують здебільшого міжнародні компанії. Проте інтеграція України у світові ланцюги створення вартості актуалізує необхідність застосування стратегії драйве­рів вартості і на вітчизняних  підприємствах, зокрема й у лісовій галузі, яка перебу­ває на стадії реформування. Така система може базуватися на відповідних галу­зевих драйверах.
Висновки. За результатами дослідження стану лісової галузі та з огляду на аналіз драйверів вартості визначено найвідповідніші з них для цієї галузі: зро­стання продажів, операційна рентабельність, чиста рентабельність, темп зменшення витрат, структура капіталу, вартість капіталу, капітальні інвестиції, диверсифікація клієн­тів, розмір потенційного ринку (площа лісових угідь) та бар’єри для входу. З метою імплементації драйверів вартості для підвищення ефективності менедж­менту запропоновано дерево драйверів вартості для галузі.
Ключові слова: вартість, драйвери вартості, лісова промисловість, дерево драйверів вартості.

REFERENCES

 1. Titko, J., & Shina, I. (2017). Procedia Engineering Non-Financial Value Drivers: Case of Latvian Banks [in English].
 2. Hall, J. Dissecting EVA: The Value Drivers Determining the Shareholder Value of Industrial Companies. Retrieved from http://ssrn.com/abstract=304196 [in English].
 3. Horak, T., Kister, U., & Dachselt, R. (2017). Improving Value Driver Trees to Enhance Business Data Analysis. Retrieved from https://imld.de/cnt/uploads/Horak_VDTs_VIS17.pdf [in English].
 4. Burrows, A. (2018). How to define value drivers: a Simple Technique for Business Strategy and Performance Measurement. Supercharged Finance, 9. Retrieved from https://www.superchargedfinance.com/blog/how-to-define-value-drivers [in English].
 5. Identifying and Managing Key Value Drivers. (2017). Executive Insights. (Issue 36) [in English]. 
 6. Obushna, N. I., & Rovnyj, Ja. A. (2015). Metodyka identyfikacii’ faktoriv vartosti pidpryjemstva na osnovi modeli ekonomichnoi’ dodanoi’ vartosti [Methods for identifying factors of enterprise value based on the model of eco­nomic added value]. Efektyvna ekonomika – An efficient economy, 9 [in Ukrainian].
 7. Lagovs’ka, O. A. (2012). Drajvery vartosti jak ocnova pobudovy adaptyvnoi’ modeli buhgalters’koi’ zvitnosti [Value drivers as the basis for building adaptive models of financial statements]. Visnyk L’vivs’koi’ komercijnoi’ akade­mii’ – Bulletin of the Lviv Commercial Academy, 39, 74-80 [in Ukrainian].
 8. Bagac’ka, K. V. (2014). Identyfikacija faktoriv stvorennja vartosti na pid­pryjemstvah harchovoi’ promyslovosti [Identification of factors of value crea­tion at the enterprises of the food industry]. Ekonomika rynkovyh vidnosyn – Economics of market relations, 1270-73 [in Ukrainian].
 9. Śledzik, Karol. (2013). Financial and Non-Financial Value Drivers in Share­holder Value Creation Process. Young Scientists Revue. Slovakia: University of Zilina [in English].
 10. Voluntary and involuntary sales of good will. Harvard Law Review. (Vol. 27), 7, 670-673. Retrieved from http://www.jstor.org/pss/1326461 [in English].
 11. The Company Crafters Entrepreneur’s DictionaryRetrieved from http://www.invstor.com/information/go-big-dictionary/value-driver-definition [in English].
 12. Bocharov, V. V., Samonova, I. N., & Makarova, V. A. (2009). Upravlenie stoi­most’ju biznesa [Business value management]. St. Petersburg: Izdatel’stvo SPbGUJeF [in Russian].
 13. E-wood sales auctions will help determine its volume in the country and set competitive prices. State Forestry AgencyRetrieved from http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=206746&cat_id=32888 [in English].
 14. Law On Amendments to the Tax Code of Ukraine on improvement of tax administration, removal of technical and logical non-compliances in the tax legislation. Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/187582.html [in Ukrainian].
 15. Akalu, Mehari Mekonnen.  (2002). Measuring and Ranking Value Drivers. Tinbergen Institute Discussion Paper, 02-043/2 [in English].
 16. Rappaport, A. (1998). Creating shareholder valuea guide for managers and investors. 2nd ed. NY: New York The Free Press [in English].
 17. Jaremko, O. P. (2016). Ekologo-ekonomichnyj analiz suchasnogo stanu liso­vogo gospodarstva Ukrai’ny [Ecological and economic analysis of the current state of forestry in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – An efficient economy, 11. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5461[in Ukrainian].
 18. Calan, M. I. (2018). Organizacijno-ekonomichnyj mehanizm rozvytku lisogospodars’koi’ dijal’nosti v regioni [Organizational and economic mecha­nism of forestry development in the region]. Extended abstract of candidate's thesis. Uzhgorod: UZhNU [in Ukrainian].