УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

АКТИВИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Автор: sveta on . Posted in 2021_01(37)

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Avanesova I. Financial services market assets in Ukraine. Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки". 2021. № 1. С. 86-96.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 336.053.22(477)=111    
JEL Classification: G20   DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2021(37)07
     
Ірина АВАНЕСОВА
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-7878-8254
  к. е. н. (доктор філософії), доцент кафедри банківської справи,
Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

АКТИВИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Цифрові технології як новий канал комунікацій мають безумовний вплив і на ринок фінансових послуг, активи якого в Україні перебувають у стані швидкого перерозподілу, зважаючи на наявні можливості його адаптації до глобального ринку фінансових послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окремих наукових доробок залишається невирішеною важлива науково-практична проблема щодо розподілу активів фінансових корпорацій на ринку фінансових послуг в Україні.
Мета статті – дослідити активи ринку фінансових послуг в Україні як фактор фінансової підтримки нефінансових корпорацій та домогосподарств.
Матеріали та методи. У процесі дослідження використано методи кількіс­ної та якісної оцінки, групування, класифікації.
Результати дослідження. Висунуто наукову гіпотезу про наявність залеж­ності між співвідношенням активів окремих секторів фінансових корпорацій і за­гальними фінансовими активами ринку фінансових послуг та досягненням фінан­сових цілей нефінансових корпорацій та/або домашніх господарств.
За результатами дослідження розроблено комплекс пропозицій, зокрема: важливість дотримання постійного балансу співвідношення активів окремих сек­торів фінансових корпорацій для сприяння розвитку економіки в цілому на зразок сталого співвідношення таких активів на глобальному ринку фінансових послуг; необхідність подальшого перерозподілу активів між депозитними корпораціями, пенсійними фондами та страховими корпораціями в напрямі збільшення активів останніх на українському ринку фінансових послуг; терміновість приватизації дер­жавних депозитних корпорацій для уникнення проблеми фінансової безпеки держави та розвитку ринку фінансових послуг.
Реалізація цих пропозицій сприятиме подальшій структурній зміні в секторі депозитних корпорацій, пенсійних фондів та страхових корпорацій; інтеграції ринку фінансових послуг у глобальний ринок фінансових послуг через цифро­візацію; адаптації ринку фінансових послуг України до тенденцій глобального ринку фінансових послуг через зміну відсоткових ставок.
Висновки. На відміну від наявних публікацій, вперше сформульовано нау­кову гіпотезу залежності між співвідношенням активів окремих секторів фінан­со­вих корпорацій і загальними фінансовими активами ринку фінансових послуг та досягненням фінансових цілей нефінансових корпорацій та/або домашніх господарств.
Викладені концептуальні положення потребують подальшого наукового дослідження щодо перерозподілу активів секторів фінансових корпорацій на ринку фінансових послуг України у напрямі від депозитних корпорацій до пенсійних фондів та страхових корпорацій.
Ключові слова: активи фінансової корпорації, депозитні корпорації, інші фінансові посередники, страхові компанії, пенсійні фонди, ринок фінансових послуг.

REFERENCES

 1. Strategy of Sustainable Development "Ukraine-2020". Decree of the President of Ukraine on the Strategy of Sustainable Development "Ukraine-2020" N 5/2015 (2015, January 12). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10 [in Ukrainian].
 2. On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030. (2019). Decree of the President of Ukraine N 722. Retrieved from https://www.president.gov.ua/ documents/7222019-29825 [in Ukrainian].
 3. Ukraine 2013: The Doctrine of Balanced Development – NGO "ALL-UKRAINIAN CITIZENS ’MOVEMENT". (2017). Publisher: Calvary LLC. Retrieved from https://osnovaparty.org/wp-content/uploads/2018/07/E-Book-Doctrine-2030.pdf [in Ukrainian].
 4. Dzyublyuk, O. V. (2017). Theory and practice of money circulation and banking in conditions of global financial instability. Ternopil: Osadtsa YV [in Ukrainian].
 5. Bublyk, Ye. O. (2020). Financial openness of transitive economies. Kyiv: State Institution "Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine" [in Ukrainian].
 6. Pozhidayeva, M. A. (2020). Payment systems: theoretical principles and finan­cial and legal regulation in Ukraine. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
 7. Mazaraki, A. A., & Volosovych, S. V. (2019). FinTech. Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics [in Ukrainian].
 8. Shilling, Mark, & Celner, Anna. 2021 banking and capital markets outlook: strengthening resilience, accelerating transformation. Retrieved from https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/financial-services-industry-outlooks/banking-industry-outlook.html [in English].
 9. Muis, Leon. Open banking is helping to evolve the user experience. Retrieved from https://www.globalbankingandfinance.com/open-banking-is-helping-to-evolve-the-user-experience [in English].
 10. Zhytar, M. O. (2020). Financial architecture of Ukraine’s economy in the conditions of global transformations. Chernihiv: Chernihiv National Techno­logical University [in Ukrainian].
 11. Plastun, O. L. (2020). Ensuring the stability of the financial sector and finan­cial security management of Ukraine based on information from financial markets. Sumy: Sumy State University [in Ukrainian].
 12. Varnaliy, Z. S. (2020). Economic and financial security of Ukraine in the con­text of globalization. Kyiv: "Knowledge of Ukraine" [in Ukrainian].
 13. Efymenko, T. I. (2016). Fiscal and monetary security of the national economy. Kyiv: State Educational and Scientific Institution "Academy of Financial Management" [in Ukrainian].
 14. Methodological comment. National Bank of Ukraine. Retrieved from https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=7987504&showTitle=true [in Ukrainian].
 15. Financial Stability Report. (2020, December). National Bank of Ukraine. Retrieved from https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2020-H2.pdf?v=4 [in Ukrainian].
 16. Financial Stability Report. Tables and graphs in the text of the report. (2020, December). National Bank of Ukraine. Retrieved from https://bank.gov.ua/ ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-gruden-2020-roku [in Ukrainian].
 17. Classification of Institutional Sectors of the Economy of Ukraine (KISE). Order of the State Statistics Service of Ukraine dated 03.12.2014 № 378. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0378832-14#Text [in Ukrainian].
 18. Financial statements of the deposit-taking corporations sector and the sector of other financial corporations. National Bank of Ukraine. Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs [in Ukrainian].
 19. Query, A. Banking experts: State-owned banks prepare for privatization despite tough year. Retrieved from https://www.kyivpost.com/business/banking- experts-state-owned-banks-prepare-for-privatization-despite-tough-year.html [in English].
 20. Kondyukh, O. Ya. Innovations in the field of banking services in Ukraine, 2020. Retrieved from http://libfor.com/index.php?newsid=3870 [in Ukrainian].
 21. Economic and Financial Data for Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ imf/pokaze.html#fin [in Ukrainian].