УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ГЕРОДІЄТИЧНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Автор: sveta on . Posted in 2021_02(38)

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Antiushko D. The elements composition of gerodietetic product for enteral nutrition. Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки". 2021. № 2. С. 63-69.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК641.56:613.2.032.33   DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2021(38)06
     
Дмитро АНТЮШКО
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-8769-9659
  к. т. н., доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету

вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ГЕРОДІЄТИЧНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
 
Постановка проблеми. Сучасна демографічна структура населення, як на міжнародному, так і на національному рівні, дає змогу констатувати помітне збільшення представників старших вікових груп. Оптимальне, науково обґрун­то­ване харчування може бути вагомим чинником у системі забезпечення високої якості життя. Особливо важливо дбати про відповідність харчовим потребам у про­цесі старіння організму, при додаткових високих фізичних і емоційних наванта­женнях на нього, різноманітних порушеннях обміну речовин, дисфункціях, сома­тич­них і загальних травмах.
Сучасний світовий ринок продуктів для ентерального харчування швидко розвивається, і національний ринок представлений переважно продукцією закор­дон­ного виробництва, яка має досить високу вартість і може характеризуватися обмеженістю асортиментного вибору. Тому, спираючись на положення та рекомен­дації фахівців у галузі харчування для представників старшої групи населення, розроблений вітчизняний сухий розчинний продукт для ентерального харчування.
Мета роботи – дослідження елементного складу геродієтичного продукту для ентерального харчування та рівня задоволення середньої рекомендованої добо­вої потреби людей старших вікових груп від його споживання.
Матеріали та методи. Об’єкт дослідження – розроблений геродієтичний сухий розчинний продукт для ентерального харчування, рекомендації щодо приго­тування до споживання якого наведено в патенті 116754 Україна. Контролем обрано найбільш поширений на ринку України сухий розчинний продукт для ентерального харчування Peptamen виробництва компанії Nestle (Швейцарія).
Елементний склад досліджено методом мас-спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою з використанням мас-спектрометра VARIAN 320 MS (Австралія) та спеціального програмного забезпечення IC PMS Experпісля відповідно проведе­ної мінералізації проб.
Рівень задоволення середньої рекомендованої добової потреби людей стар­ших вікових груп від споживання розробленого продукту в кількості, еквіва­лентній 100 г сухої суміші, розраховано на основі порівняння з нормами, запропо­нованими фаховими спеціалістами.
Повторюваність дослідів – п’ятикратна, аналізів – трикратна. Математико-статистичну обробку результатів проведено на ЕОМ у середовищі MS Excel. Вірогідність одержаних результатів вища за 0.97.
Результати дослідження. Базуючись на результатах дослідження, можна констатувати, що розроблений виріб характеризується вищим на 3–93 % вмістом Калію, Натрію, Сульфуру, Йоду, Селену, Молібдену, Ніколу, Алюмінію, Брому. Вод­ночас за кількістю Фосфору, Кальцію, Хлору, Магнію, Феруму, Цинку, Мангану, Купруму та Хрому переважає контрольний зразок. У розробленому продукті вміст мінеральних елементів характеризується більш збалансованою можливістю задово­лення добової потреби в них (для розробленого продукту – в діапазоні 10.40–25.78 %, для контрольного – 1.01–62.37 % відповідно).
Співвідношення кількості елементів Калій : Натрій, Кальцій : Фосфор та Кальцій : Магній у розробленому геродієтичному продукті для ентерального харчу­вання становить 1.00 : 1.01, 1.00 : 0.92 і 2.00 : 1.00 відповідно, що є близьким до рекомендованого оптимального для засвоєння – 1 : 1, 1 : 1 і 2 : 1. Це свідчить про високий ступінь засвоюваності цих елементів організмом людей, зокрема при під­вищених навантаженнях, захворюваннях і травмах при вживанні розробленого про­дукту. Варто також зазначити, що на відміну від контрольного зразка, де мінеральні елементи вносилися штучно у вигляді солей, у розробленому продукті в основній кількості вони містяться у нативній формі.
Відповідно до розроблених рекомендацій для представників старших віко­вих груп у нормальному стані (без додаткових ускладнень) рекомендовано спожи­вати 2 порції (1 порція – 50 г сухого продукту в розчиненому стані) на добу.
Висновки. Розроблений геродієтичний сухий розчинний продукт для енте­раль­ного харчування характеризується підвищеною цінністю щодо дев’яти з вісім­надцяти досліджених мінеральних елементів. Він характеризується достатньо висо­ким рівнем задоволення середньої рекомендованої добової потреби представників старших вікових груп у цих елементах, зокрема при підвищених фізичних і психо­емоційних навантаженнях, соматичних захворюваннях і травмах, при споживанні в рідкому вигляді суміші в кількості, еквівалентній 100 г сухого виробу.
Перспективою подальших досліджень є детальний аналіз споживних власти­востей розробленого геродієтичного продукту.
Ключові слова: елементний склад,біологічна цінність, геродієтичний продукт для ентерального харчування, середня рекомендована добова потреба, сировинні компоненти.

REFFERENCES

 1. World Health Organization. The aging of the population creates problems for healthcareRetrieved from http://www.who.int/bulletin/volumes/90/2/12-020212/en [in English].
 2. Chysel’nict’ najavnogo naselennja Ukrai’ny na 1 sichnja 2020 roku [The current population of Ukraine on January 1, 2020]. Retrieved from http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2020/zb_nas_2019.pdf [in Ukrainian].
 3. Gejec’, V. M. (2017). Naselennja Ukrai’ny. Imperatyvy demografichnogo starinnja [The population of Ukraine. Imperatives of demographic aging]. Kyi’v: BD "ADEF-Ukrai’na" [in Ukrainian].
 4. Enteral Feeding Formulas Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product, By Flow Type, By Stage (Adult, Pediatric), By Indication, By End-user, By Region, And Segment Forecasts, 2021–2028: Global Enteral Feeding Formulas Market Report, 2021–2028. grandviewresearch.com [in English].
 5. Enteral Nutrition Market Report. Retrieved from http://www.nutritioncare.org/ENMarketReport [in English].
 6. Antiushko, D.(2020). Evaluation of gerodietetic product’s for enteral nutrition protein value. Journal of chemistry and technologies, 28 (2)161-167 [in English].
 7. Antjushko, D. P., & Karpenko, P. O. (2016). Perspektyvy vykorystannja pro­duktiv dlja enteral’nogo harchuvannja v gerodijetychnij praktyci [Pro­spects for the use of products for enteral nutrition in herodietic practice]. Mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal "Problemy starenyja y dolgoletyja" – International scientific-practical journal "Problems of aging and longevity". (Vol. 25), 2, 215-221 [in Ukrainian].
 8. Nutrition for older persons. World Health Organization programs. Retrieved from http://www.who.int/nutrition/topics/ageing/en/index1.html [in English].
 9. Prytul’s’ka, N., & Antjushko, D. (2016). Kryterii’ rozrobky harchovyh produktiv gerodijetychnogo pryznachennja [Criteria for the development of food products for herodietic purposes]. Mizhnarodnyj naukovo-praktychnyj zhurnal "Tovary i rynky" – International Scientific and Practical Journal "Commodities and Markets", 2 (22), 83-92 [in Ukrainian].
 10. Dietary recommendations. Nutritional requirements. Retrieved from https://apps.who.int/nutrition/topics/nutrecomm/en/index.html [in English].
 11. Guiroz, Y. (2008). Recommended dietary allowances (RDA) for elderly. Paris [in English].
 12. Prytul’s’ka, N. V., Karpenko, P. O., Antjushko, D. P., & Gavalko, Ju. V. (2017). Sumish dlja enteral’nogo harchuvannja gerodijetychnogo pryznachennja [Mixture for enteral nutrition for herodietic purposes]. PatentUA, 116754 [in Ukrainian].
 13. Lejderman, I. N., Nikolenko, A. V., & Sivkov, O. G. (2008). Nutritivnaja podderzhka v otdelenii reanimatologii i inten-sivnoj terapii. Standartnye algo­ritmy i protokoly [Nutritional support in the Department of Reanimatology and Intensive Therapy. Standard algorithms and protocols]. Minsk: BelMAPO [in Russian].
 14. Water quality – Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). ISO 17294:2003. Retrieved from https://www.ecn.nl/docs/society/ horizontal/hor_desk_19_icp.pdf [in English].
 15. Water quality – Digestion for the determination of selected elements in water – nitric acid digestion. ISO 15587-2. Retrieved from http://www.iso.org/iso/ iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm? csnumber=31355 [in English].
 16. Method EPA 6020A – SW-846 for the Analysis of Soils and Sediments by ICP-MS. Retrieved from http://www.epa.gov/osw/hazard/testmethods/sw846/pdfs/6020a.pdf [in English].
 17. Relationship of Serum Sodium, Potassium, Calcium, and Phosphorus with Blood Pressure Belgian Interuniversity Research on Nutrition and Health. ahajournals.org. Retrieved from https://doi.org/10.1161/01.HYP.12.6.589 [in English].