УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ СOVID-19

Автор: sveta on . Posted in 2022_01(41)

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Притульська Н., Мотузка Ю., Кошельник А. Фармацевтичний ринок України: тенденції розвитку в умовах пандемії COVID-19. Міжнародний науково-практичний журнал "Товари і ринки". 2022. № 1 (41). S. 19-29.https://doi.org/10.31617/2.2022(41)02

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 615.1:339.13(477):616-036.21   DOI: https://doi.org/10.31617/2.2022(41)02

Наталія ПРИТУЛЬСЬКА

pritulska@knute.edu.ua
ORCID: 0000-0002-9010-4190
 
д. т. н., професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, перший проректор з науково-педагогічної роботи
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Юлія МОТУЗКА

y.motuzka@knute.edu.ua
ORCID: 0000-0003-0400-6445
  д. т. н., професор, завідувач кафедри товарознавства,
управління безпечністю та якістю
Державноготорговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
Анна КОШЕЛЬНИК

a.koshelnyk@knute.edu.ua
ORCID: 0000-0002-0322-9375
  доктор філософії (Управління та адміністрування), асистент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ СOVID-19

Вступ. Сучасний фармацевтичний ринок України й світу включає виробництво лікар­ських засобів, дієтичних добавок, лікуваль­ної косметики, засобів гігієни та виробів медичного призначення, зокрема медичного трикотажу, дитячих товарів, медичного облад­нання тощо.
Проблема. Нині фармацевтична продук­ція входить до групи товарів першої необ­хідності. Враховуючи стрімке зростання спо­живчого попиту, а також розширення пере­ліку товарних категорій, що входять до "аптечного кошика", дослідження фармацев­тичного ринку саме в період пандемії COVID-19 є вкрай актуальним.
Мета статті – дослідження динаміки роз­витку фармацевтичного ринку України та визначення його основних тенденцій в умо­вах пандемії COVID-19.
Методи. Використано методи статис­тичного та системного аналізу, узагаль­нення, порівняння тощо. Основна інформа­ційна база дослідження – дані міжнародних та вітчизняних організацій, наукові джерела, інтернет-ресурси.
Результати дослідження. Протягом остан­ніх років спостерігаються активний розвиток українського фармацевтичного ринку, значне збільшення обсягів продажу фармацевтичної продукції. Це пояснюється зростанням по­питу на засоби індивідуального захисту, ме­дичні технічні прилади для діагностики стану хворого та засоби для подолання наслідків коронавірусної хвороби.
Встановлено, що частка закордонних вироб­ників переважає над вітчизняними, а біль­шість продажів становлять товари високої вартості.
Висновки. Фармацевтичний ринок про­тя­гом останніх років демонструє суттєве зростання, оскільки, по-перше, збільшено обсяг споживання лікарських засобів більш висо­кої цінової категорії. По-друге, розвиток ринку значною мірою зумовлений епідеміо­логіч­ною ситуацією. По-третє, спостерігається тенденція щодо збільшення частки дієтич­них добавок у загальній структурі ринку.
Загалом усі підприємства з топ-20 вироб­ників продемонстрували зростання кількості продажів та своєї частки у загальних обсягах поставок товарів "аптечного кошика".
Проблеми, пов’язані з технологічною та матеріальною базою, а також з низькою ку­пі­вельною спроможністю населення, пере­шкоджають динамічному розвитку фарма­цев­тичної галузі.
Ключові слова: ринок, фармацевтич­ний ринок, лікарські засоби, дієтичні до­бавки, фармацевтичні товари, аптека, аптечна мережа, асортимент.

REFERENCES

 1. Vitjuk, A. V., & Trachenko, K. R. (2018). Superechlyvi tendencii’ rozvytku far­macevtychnoi’ promyslovosti Ukrai’ny [Contradictory trends in the development of the pharmaceutical industry of Ukraine]. Visnyk Vinnyc’kogo politehnichnogo instytutu –BulletinofVinnytsiaPolytechnicInstitute,6, 35-43 [in Ukrainian].
 2. Shho povynen znaty provizor pro asortyment aptechnogo zakladu [Whatshouldaphar­macistknowabouttherangeofpharmacy]. https://ipksf.nuph.edu.ua/course/suchasnij- asortiment-aptek [in Ukrainian].
 3. Kovin’ko, O. M., Stahova, A. I., & Vovk, A. P. (2017). Farmacevtychnyj rynok Ukrai’ny jak rushijnyj vazhil’ rozvytku ekonomiky [The pharmaceutical market of Ukraine as a driving lever of economic development]. Naukovyj visnyk Uzhgorods’kogo nacio­nal’­nogo universytetu –ScientificBulletinofUzhhorodNationalUniversity. (Issue 11), (pp. 56-59). http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/11_2017ua/14.pdf [in Ukrainian].
 4. Mel’nyk, Ju. M., & Golysheva, Je. O. (2017). Osoblyvosti kompleksu marketyngu v sys­temi innovacijnogo rozvytku farmacevtychnyh pidpryjemstv [Features of the marke­ting complex in the system of innovative development of pharmaceutical enterprises]. Marketyng i menedzhment innovacij – Marketing and innovation management,4, 27-40. https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2017_4_27_39.pdf [in Ukrainian].
 5. Shabel’nyk, T. V. (2016). Klasyfikacija osnovnyh sub’jektiv ta ob’jektiv suchasnogo farmacevtychnogo rynku Ukrai’ny [Classification of the main subjects and objects of the modern pharmaceutical market of Ukraine]. Biznes Inform –Business Inform, 4, 289-293. http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-4_0-pages-289_293.pdf [in Ukrainian].
 6. Antoshko, T. R., & Romanok, I. O. (2015). Ekonomichni problemy farmacevtych­nogo pidpryjemstva Ukrai’ny [Economic problems of the pharmaceutical enterprise of Ukraine]. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryjemnyctvo –Modern problems of economy and entrepreneurship. (Issue16), (pp. 151-156) [in Ukrainian].
 7. Kevrekidis, D. P., Minarikova, D., Markos, A., Malovecka,І., & Minarik, P. Com­munity pharmacy customer segmentation based on factors influencing their selection of pharmacy and over-the-counter medicines. SaudiPharmaceuticalJournal. 2018. (Vol. 26).(Issue 1), (pp. 33-43). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319016417301962 [in English].
 8. Liu, J., Zhou, Y., Jiang, X. et al. (2020). Consumers’ satisfaction factors mining and sentiment analysis of B2C online pharmacy reviews. BMC Med Inform Decis Mak, 20, art. 194. https://doi.org/10.1186/s12911-020-01214-x [in English].
 9. Brooks, J. M., Doucette, W. R., Wan, S., & Klepser, D. G. (2008). Retail Pharmacy Market Structure and Performance. INQUIRY: The Journal of Health Care Orga­nization, Provision, and Financing. doi:10.5034/inquiryjrnl_45.01.75[in English].
 10. Farmacevtyka Ukrai’ny 2021. Infografichnyj dovidnyk [PharmaceuticalsofUkraine2021. Infographic reference book].https://www.darnitsa.ua/api/pharma-directory/pharmacevtyka- ukrainy-2021/120ua.pdf [in Ukrainian].
 11. Asortyment tovaru v apteci [The range of goods in the pharmacy].https://biznesplan-primer.ru/assortiment/apteka [in Ukrainian].
 12. Kirsanov, D. (2021). Aptechnyj prodazh za pidsumkamy 2020 r. [Pharmacy sales in 2020]. Internet-gazeta Apteka.ua – Online newspaper Apteka.ua,3.https://www.apteka.ua/ article/581310 [in Ukrainian].
 13. Kirsanov, D. (2020). Spad ta vidnovlennja rynku: aptechnyj prodazh za pidsumkamy 9 mis. 2020 r. [Recession and market recovery: pharmacy sales for 9 months of 2020]. Internet-gazeta Apteka.ua Online newspaper Apteka.ua, 41.https://www.apteka.ua/ article/56985 [in Ukrainian].
 14. Kirsanov, D. (2022). Aptechnyj prodazh za pidsumkamy 2021 r.: farmrynok pro­dovzhuje zrostannja, perevyshhujuchy ochikuvannja ekspertiv [Pharmacy sales in 2021: the pharmaceutical market continues to grow, exceeding the expectations of experts]. Internet-gazeta Apteka.ua OnlinenewspaperApteka.ua, 02.https://www.apteka.ua/ article/625683 [in Ukrainian].
 15. Kryza jak mozhlyvist’ zrostannja farmrynku. Jak pandemija zminyla galuz’ u 2020 roci ta chogo chekaty dali vid aptek i farmacevtiv [Crisisasanopportunityofgrowthofthepharmaceuticalmarket. How the pandemic changed the industry in 2020 and what to expect from pharmacies and pharmacists].https://mind.ua/publications/ 20231404-kriza-yak-mozhlivist-zrostannya-farmrinku [in Ukrainian].