УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

ВИМОГИ ЩОДО ПОДАННЯ РУКОПИСІВ

Автор: Редактор on . Posted in UA

 

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ТОВАРИ І РИНКИ" внесено до переліку наукових фахових видань України з економічних та технічних наук, видається 4 рази на рік. 

До журналу приймаються рукописи наукових праць, які ніколи раніше не публікувалися і не приз­начені для одночасної публікації в інших виданнях.
Редакція  перевіряє рукопис на унікальність за допомогою онлайн-сервісу Unicheck.
Обсяг рукопису – 8–16 сторінок.
Кількість авторів – не більше трьох.
Статті публікуються українською та англійською мовами.
Аспіранти і здобувачі повинні узгодити рукопис із науковим керівником.

Рукопис має бути побудований за стандартною схемою:

 • шифр Універсальної десяткової класифікації (УДК);
 • авторські дані: прізвище та ім’я автора, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (поштова адреса) – українською та англійською мовами, e-mail, orcid;
 • назва статті – українською та англійською мовами;
 • розширене авторське резюме – українською та англійською мовами, обсягом  100 – 250 слів;
  Jel Classification (1–4 коди);
 • ключові слова – українською та англійською мовами.
 • текст статті структурується за розділами:

Вступ (Intraduction).

Проблема (Problem) – виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій (Analysis of recent research and publications) – останні 5 років.

Мета (The aim).

Методи (Methods).

Результати дослідження (Results) – виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки (Conclusions) – висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок за цим напрямом.

 • список використаних джерел оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 і подається після тексту. Посилання на джерела в тексті слід наводити у порядку їх використання в квадратних дужках із зазначенням номера джерела та через кому номера сторінки [1, с. 243];
 • авторська довідка українською та англійською мовами:  прізвище, ім’я, по батькові (повністю); повна назва і адреса організації, посада; вчене звання, науковий ступінь; контактні телефони.

Рукописи оформлюють одним файлом у редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, розмір – 13, інтервал – 1.5; формули – в редакторі Equation, сторінки пронумеровані, усі поля – 20 мм).
Цитати, статистичні дані подаються з посиланням на джерело.
Рисунки, графіки й таблиці повинні бути пронумеровані й мати назву. Їх треба виконувати в книжковій орієнтації, чорно-білими. Ілюстративний матеріал розміщують під текстом, в якому вперше є посилання на нього, або на наступній сторінці. Графіки та діаграми додатково подаються окремим файлом у Microsoft EXCEL.
Формули необхідно відділяти одним рядком від решти тексту, центрувати, нумерувати в круглих дужках, які вирівнюють до правої межі тексту. Фізичні величини наводяться в одиницях Systeme International (SI).

Зазначити: 

 • внесок автора (у разі декількох авторів за кожним окремо);
 • фінансування;
 • конфлікт інтересів.

Сканований матеріал не приймається.

Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання – день отримання виправленого тексту.
Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті. До назви та тексту можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором.
Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.

Рукописи, оформлені без урахування зазначених вимог, не розглядаються. 

Варіант рукопису подається електронною поштою:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.