УВАГА! Нова платформа Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/index

Статті

Контакти

Автор: sveta on . Posted in UA

КОНТАКТ

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел.: (+38044) 529-20-70

Адреса

19, вул. Кіото, м. Київ, Україна, 02156
Київський національний торговельно-економічний університет


  

ВИМОГИ ЩОДО ПОДАННЯ РУКОПИСІВ

Автор: Редактор on . Posted in UA

 

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ТОВАРИ І РИНКИ" внесено до переліку наукових фахових видань України з економічних та технічних наук, видається 4 рази на рік. 

До журналу приймаються рукописи наукових праць, які ніколи раніше не публікувалися і не приз­начені для одночасної публікації в інших виданнях.
Редакція  перевіряє рукопис на унікальність за допомогою онлайн-сервісу Unicheck.
Обсяг рукопису – 8–16 сторінок.
Кількість авторів – не більше трьох.
Статті публікуються українською та англійською мовами.
Аспіранти і здобувачі повинні узгодити рукопис із науковим керівником.

Рукопис має бути побудований за стандартною схемою:

 • шифр Універсальної десяткової класифікації (УДК);
 • авторські дані: прізвище та ім’я автора, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (поштова адреса) – українською та англійською мовами, e-mail, orcid;
 • назва статті – українською та англійською мовами;
 • розширене авторське резюме – українською та англійською мовами, обсягом  100 – 250 слів;
  Jel Classification (1–4 коди);
 • ключові слова – українською та англійською мовами.
 • текст статті структурується за розділами:

Вступ (Intraduction).

Проблема (Problem) – виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій (Analysis of recent research and publications) – останні 5 років.

Мета (The aim).

Методи (Methods).

Результати дослідження (Results) – виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки (Conclusions) – висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок за цим напрямом.

 • список використаних джерел оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 і подається після тексту. Посилання на джерела в тексті слід наводити у порядку їх використання в квадратних дужках із зазначенням номера джерела та через кому номера сторінки [1, с. 243];
 • авторська довідка українською та англійською мовами:  прізвище, ім’я, по батькові (повністю); повна назва і адреса організації, посада; вчене звання, науковий ступінь; контактні телефони.

Рукописи оформлюють одним файлом у редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, розмір – 13, інтервал – 1.5; формули – в редакторі Equation, сторінки пронумеровані, усі поля – 20 мм).
Цитати, статистичні дані подаються з посиланням на джерело.
Рисунки, графіки й таблиці повинні бути пронумеровані й мати назву. Їх треба виконувати в книжковій орієнтації, чорно-білими. Ілюстративний матеріал розміщують під текстом, в якому вперше є посилання на нього, або на наступній сторінці. Графіки та діаграми додатково подаються окремим файлом у Microsoft EXCEL.
Формули необхідно відділяти одним рядком від решти тексту, центрувати, нумерувати в круглих дужках, які вирівнюють до правої межі тексту. Фізичні величини наводяться в одиницях Systeme International (SI).

Зазначити: 

 • внесок автора (у разі декількох авторів за кожним окремо);
 • фінансування;
 • конфлікт інтересів.

Сканований матеріал не приймається.

Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання – день отримання виправленого тексту.
Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті. До назви та тексту можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором.
Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.

Рукописи, оформлені без урахування зазначених вимог, не розглядаються. 

Варіант рукопису подається електронною поштою:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Автор: sveta on . Posted in UA

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕДОБРОСОВІСНІЙ ПРАКТИЦІ ПУБЛІКАЦІЙ
 
(Укладено з використанням публікаційних принципів
Publishing Ethics Resource Kit (PERK)
та відповідно до рекомендацій Elsevier

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ТОВАРИ І РИНКИ"
внесено до переліку наукових фахових видань України з технічних наук, видається 4 рази на рік. 

Редакційна політика та етика

Базові положення

У своїй діяльності редакція Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" керується законодавством України (Закони України «Про інформацію», «Про освіту», Етичним кодексом ученого України, дотримується рекомендацій Elsevier, публікаційних принципів Publishing Ethics Resource Kit (PERK)принципів академічної доброчесностівимог Міністерства освіти і науки України до наукових видань.

Приймаючи на публікацію наукові статті, редакційна колегія наукового журналу оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних вподобань, походження, громадянства, соціального статусу чи політичних уподобань автора/авторів.
 
Редакційна політика журналу ґрунтується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування рукописів; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських і суміжних прав.
 

Загальні вимоги 

До журналу приймаються рукописи наукових праць українською та англійською мовами, які ніколи раніше не публікувалися і не приз­начені для одночасної публікації в інших виданнях.
Обсяг рукопису – 8–16 сторінок.
Кількість авторів – не більше ніж три.
Аспіранти і здобувачі повинні узгодити рукопис із науковим керівником. Праці студентів публікуються у співавторстві з…
 
Всі рукописи, що надходять до редакції, обов’язково рецензуються за встановленою процедурою.
Кожна стаття, що приймається редакцією, обов’язково перевіряється на плагіат з використанням програмних продуктів компанії Unicheck або інших сертифікованих платформ.
За наявності схвальної рецензії рукопис проходить процедури внутрішньоредакційного опрацювання: наукове, літературне і художньо-технічне редагування та верстка за редакційними стандартами. Відхилені за результатами рецензування рукописи повторно не розглядаються.
Кожна стаття отримує міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier)
 

Авторські права та академічна доброчесність 

Передаючи матеріали для публікації в Міжнародному науково-практичному журналі "Товари і ринки", автори погоджуються з тим, що за отримання схвальної рецензії та прийняття рукопису до публікації стаття після відповідного редакційного опрацювання може бути розміщена в електронних базах даних із обов’язковим зазначенням авторства та збереженням авторських прав у повному обсязі за авторами. При цьому автор/автори надають журналу право першої публікації, що дає можливість поширювати цей матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в Міжнародному науково-практичному журналі "Товари і ринки". 

Автор/автори несуть відповідальність за новизну, вірогідність результатів наукового дослідження та дотримання принципів академічної доброчесності, що передбачає:

 • автор/автори статті зобов’язанінадавати вірогідні результати проведених досліджень. Сфальсифіковані твердження неприйнятні;
 • автор/автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження мають бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування чи присвоєння прав на результати чужих досліджень, є неприйнятними;
 • автор/автори визнають внесок усіх осіб, що так чи інакше вплинули на хід дослідження. У статті мають бути наведені посилання на всі праці, що використовувалися у процесі дослідження;
 • автор/автори не мають права подавати до журналу рукопис або будь-які його частини, що надсилалися до інших видань (наукових або ненаукових) і знаходяться на розгляді, а також не можуть пропонувати матеріали, вже опубліковані в інших джерелах (не виключаючи власних розробок);
 • всі дослідники, що внесли істотний внесок у структуру рукопису, мають бути зазначені як співавтори;
 • якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайскоріше повідомити про це редакцію.

Політика відкритого доступу 

Редакція наукового журналу практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, дотримуючись принципів вільного розповсюдження наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Контент розповсюджується згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Licence

Доступ до даних та їхнє збереження 

Авторам можуть запропонувати надати вихідні дані для редакторського огляду. Вони повинні бути готові надати вільний доступ до таких даних, якщо це можливо, і в будь-якому разі матимуть зберігати ці дані протягом певного часу після їхньої публікації.

Процедура рецензування

Автор: sveta on . Posted in UA

Процедура рецензування статей, які надійшли до редакції
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки"

1. Рукопис статті надходить електронною поштою на адресу редакції:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , реєструється в журналі обліку рукописів за порядковим номером і датою надходження.
2. Для кожного рукопису статті оформлюється обкладинка встановленого зразка (Картка руху рукопису), де зазначаються:
 • дані про автора (ів);
 • назва рукопису;
 • П.І.Б., посада і науковий ступінь рецензента (ів);
 • пам’ятка рецензенту, в якій визначено обов’язкові елементи рецензії;
 • висновок рецензента.
3. Оформлена стаття подається заступнику головного редактора, який призначає рецензентів.
4. Рецензенти отримують Картку руху рукопису зі статтею в паперовому вигляді.
5. Термін рецензування – 2 тижні.
6. Рецензенти повертають рукопис статті з ґрунтовною рецензією, в якій розкрито актуальність проблеми, позитивні сторони дослідження та зазначено недоліки. Рецензія закінчується чітким висновком : "До друку" або "На доопрацювання", або "Не рекомендовано до публікації" (з обґрунтуванням причини відхилення).
7. Якщо один рецензент дав позитивну рецензію на статтю, а інший – негативну, стаття надсилається третьому рецензенту для остаточного висновку.
8. У разі потреби доопрацювання статті рукопис повертається автору із зазначенням недоліків. Після доопрацювання автор повторно надсилає статтю до редакції, а рецензент повторно перевіряє виправлення зауважень і надає новий висновок.
9. Після рекомендації рецензента статті "До друку" рукопис представляється на засідання редакційної колегії для узгодження остаточної назви і затвердження змісту поточного номера журналу, в якому рекомендовано опублікування статті. 

Міжнародна рада

Автор: Редактор on . Posted in UA

Члени ради

БЄЛОСТЄЧНІК Григоріє, ректор Молдавської економічної академії, Кишинів, Республіка Молдова
КУДРЯШОВА Олександра, президент Міжнародного центру харчування і відновлення здоров’я, Нью-Джерсі, США
ЛІ Йонг-Хак, президент Корейського товариства товарознавців і технологів, Сеул, Корея
ЛУЧЕТТІ Марія Клаудіа, президент Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT), Рим, Італія
МІТСУІ Міцухарі, професор Комерційного університету Кобе, Японія
ЛЕБЕДЄВА Світлана, ректор Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації, Гомель, Білорусь
ПАМФІЛІЄ Родіка, віце-президент Міжнародного товариства товарознавців і технологів, декан факультету торгівлі Бухарестського економічного університету, Бухарест, Румунія
РУЖЕВІЧЮС Юозас, президент Литовського товариства товарознавців
і технологів, професор Вільнюського університету, Вільнюс, Литва
СТОЙКОВА Теменуга, завідувач кафедри товарознавства, доцент Варненського економічного університету, Варна, Болгарія
ТАУБЕР Роман Давід, президент Міжнародного інституту готельного бізнесу, ресторанного господарства і туризму, ректор Академії готельного менеджменту і кейтерингу в Познані, Польща
ФОГЕЛЬ Герхард, віце-президент Міжнародного товариства товарознавців і технологів, професор Технологічного інституту, Відень, Австрія
ФОЛТИНОВИЧ Зенон, професор Познаньського економічного університету, Познань, Польща
ХОХУЛ Анджей, віце-президент Міжнародного товариства товарознавців
і технологів, ректор Краківського економічного університету, Краків, Польща

Більше статей...